Çed Kapsamdışı Raporu

 

17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'ne göre:
 
Kapsam Dışı Projeler
 
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış projelere veya bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projelere Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
 
 
Dİ MÜHENDİSLİK ÇED Kapsam Dışı raporlarınızı alabilmeniz için gereken tüm evraklar ve prosedürlerle ilgili işlemleri yürütmektedir.