ÇED İzleme ve Kontrol RaporlarıÇevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 18. Maddesi uyarınca, proje sahibinin (görevlendirdiği yeterlik belgesine sahip kuruluşun) yatırımı izleme, kontrol etme ve yetkili makamlara iletme yükümlülüğü bulunmaktadır.

   ÇED Yönetmeliğine göre Ek.1 listesi kapsamında kalan projelerle ilgili hazırlanan ÇED Raporlarına esas işlemlere müteakip alınan kararın “ÇED Olumlu Kararı” olması sonrasında, ilgili mevzuat uyarınca alınan diğer izin ve ruhsatlar ile yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin izleme raporları yetkili kuruma sunulmalıdır.

   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ÇED Yönetmeliğine bağlı olarak düzenlediği 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yeterlik Belgesi Tebliği’nin 9. Maddesinin 4. Bendi’ne göre

ÇED Olumlu Kararı sonrasında proje sahibi; tebliğ uyarınca yeterlik belgesine sahip kuruluşları yetkilendirmek ve izleme kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür.

Yatırımın; başlangıç, inşaat ve işletmeye geçiş dönemlerine ilişkin izleme raporlarının hazırlanması için yatırımın gerçekleştirilmesinin tüm aşamalarında sahada bulunulmakta olup, Raporda proje sahibi nezdinde verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespitine yönelik görüntü (resim, kamera) kayıtları ile birlikte raporlamalar yapılmakta ve yetkili makam olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve taşra teşkilatına sunulmaktadır.