Çevre İzin ve Lisans İşlemleri

 
 
21.11.2008 Tarih ve 27061 Sayılı Resmi Gazete’ de ‘’Çevre Denetim Yönetmeliği’’,12 Kasım 2010 tarih 27757 sayılı Resmi Gazete ‘de de "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik " yayımlanmıştır.  

Bu Yönetmeliklerin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemektir.
 
Çevre mevzuatı kapsamında denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.
 
Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri) işlemleri, ÇED raporu hazırlanması, atık yönetimi, emisyon ölçümleri, atık su deşarjı ve arıtma tesisleri, gürültü ölçümleri ve akustik rapor hazırlanması çevre danışmanlık hizmetleri kapsamında yer almaktadır.
 
Di Mühendislik; 2010 Yılın da Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesinialarak Siz değerli faaliyet sahiplerinin çevre mevzuatları gereği yükümlülüklerinizi üstlenmeye başlamıştır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.
a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi) 
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) 

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.
 
İzin ve Lisans Süreci

 * Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık, Ek- 2 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.
 
Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.