Maden Arama Dönemi Faaliyet Raporları

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu yönetmelikle birlikte arama ruhsatı almak isteyen tüzel ve gerçek kişiler,ruhsat talep ettikleri yıl için açıklanan mali yeterlilik evrakları ile birlikte vermek zorunda olduğu maden arama projesi içeriğinde;arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp, kaynak ve rezervin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama sürecini(ön arama, genel arama, detay arama) bir termin planı kapsamında belirtir.

Talebin değerlendirilmesi sonucu arama ruhsatı düzenlenir. Arama ruhsatının düzenlenmesinden itibaren bir yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. 

Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, II (b), III. ve V. Gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. Ruhsat sahibi, Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen kaynak/rezerv raporuna ait bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun vermek zorundadır. Ancak ,II (b), III. ve V. Gruplardaki ruhsatlar ,bu dönemin sonunda işletme ruhsatı için başvurularını yapmak zorundadır. IV. ve VI. Grup maden ruhsatları ise dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. 

Detay arama döneminde her yıl, görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Faaliyet raporlarının(ön arama, genel arama, detay arama) zamanında verilmemesi durumunda teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir. 

Arama dönemlerinde bir sonraki aşamaya geçilmesi durumunda veya işletme projesi verilmesi durumunda, önceki aşamalara ait faaliyetlerin yerine getirilmiş olması şartı aranır.